Quyền lợi hội viên

Lợi ích của thành viên 

- Là thành viên của Hội đào tạo – phát triển nghề làm đẹp Việt Nam được nhà nước công  nhận và bảo trợ. - Được hội bảo vệ quyền, lợi ích theo quy định pháp luật Việt Nam và nước liên quan. 

- Được đề đạt nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với  quyền hạn và nhiệm vụ của hội. 

- Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước  có liên quan. - Được đề đạt nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình phù hợp với nhiệm  vụ, quyền hạn của Hội.

- Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia  các hoạt động do Hội tổ chức.

- Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của  Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên  quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. 

- Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban  Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội hoặc  hội nghị của Hội thì hội viên có thể ủy nhiệm người đại diện tham dự. 

- Được cấp thẻ hội viên

- Được giới thiệu hội viên mới. 

- Được khen thưởng theo quy định của Hội về thành tích trong lĩnh vực hoạt động của Hội  và những đóng góp xây dựng, phát triển Hội. 

- Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên, trong trường hợp này hội  viên cần phải thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Thường vụ và sẽ nhận được sự  đồng ý của Ban Thường vụ Hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn  bản của hội viên.

- Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính  thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp  hành, Ban Kiểm tra Hội. 

- Bản tin của website cung cấp các thông tin và xu hướng ngành làm đẹp của trong nước và  quốc tế mới nhất. - Cơ hội học hỏi của các chuyên gia Việt Nam và thế giới. 

- Và trong tương lai gần cơ sở làm đẹp của các thành viên được hội công nhận và cấp  chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chuyên môn, không  gian....Một tài sản quý giá để thúc đẩy doanh nghiệp của thành viên phát triển. V 

– Nghĩa vụ của hội viên 

- Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, quyết định của Hội, góp phần tích cực  xây dựng và phát triển Hội. 

- Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội: đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để  xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

- Thực hiện  báo cáo theo yêu cầu của Hội: cung cấp cho Ban Thường vụ các thông tin cần  thiết liên quan để phục vụ cho hoạt động của Hội. 

- Đóng hội phí đầy đủ, đúng quy định của Hội.

- Bảo vệ uy tín của Hội.Tích cực tham gia vào việc mở rộng, phát triển và nâng cao nghiệp  vụ, chuyên môn về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội. 

- Hội viên là tổ chúccó trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Hội về tình hình, kết quả  hoạt động của đơn vị theo thời gian đã thông nhất trong điều lệ.